Podkarpackie Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2020

Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z 3.06.2020. r.


 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

 

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady

działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zwane dalej „Muzeum”.

2.  Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.

3.  Muzeum wpisane jest pod nr 9/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

4. Muzeum działa w oparciu o statut nadany uchwałą nr XI/205/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

 

II.          STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 2

1. W strukturze organizacyjnej Muzeum funkcjonują:

1) Dział Administracji – A;    

2) Dział Finansowo-Księgowy – FK;

3) Dział Dokumentacji Zbiorów – DZ;

4) Dział Etnograficzny – E;

5) Dział Historyczno-Artystyczny – HA;

6) Dział Upowszechniania i Promocji – UP;

7) Dział Konserwacji – K;

8) Dział Ekspozycji Parku Etnograficznego – PE;

9) Dział Rzemiosł – R;

10) Pracownia Dokumentacji Architektury Regionalnej – DAR;

11) Archiwum Naukowe – AN;

12) Biblioteka – B;

13) Pracownia Fotograficzna – PF.

2. Schemat organizacyjny został określony w załączniku do niniejszego regulaminu. 

 

III. ZADANIA DZIAŁÓW

§ 3

1. Działami Muzeum kierują Kierownicy, którzy planują, organizują i koordynują pracę w Dziale dla efektywnej realizacji wyznaczonych celów i zadań.

2. Do obowiązków Kierowników Działów należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów pracy i składanie sprawozdań;

2) przygotowywanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności [opisów stanowisk] pracowników Działu;

3) bieżące zaznajamianie pracowników z właściwymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi Muzeum, a także poleceniami Dyrektora dotyczącymi danego Działu;

4) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów przeciwpożarowych i bhp;

5) nadzór nad właściwym i terminowym wywiązywaniem się pracowników Działu z powierzonych obowiązków, czynności i odpowiedzialności;

6) nadzór nad efektywną, dokładną i terminowa realizacją powierzonych zadań;

7) nadzór nad utrzymywaniem porządku i dyscypliną pracy w Dziale;

8) dbałość o właściwe relacje personalne w Dziale;

9) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległych pracowników;

10) harmonijna i efektywna współpraca i koordynacja pracy działu z innymi komórkami organizacyjnymi. 

3. Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność w szczególności za: zaniechanie koniecznych działań, działania nieprawidłowe bądź nieefektywne, a także brak nadzoru w zakresie realizacji zadań Działu.

 

§ 4

1. Dział Administracji prowadzi sprawy administracyjne, kadrowe, organizacyjne i prawne niezbędne dla właściwego funkcjonowania Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do zadań Działu należą w szczególności:

1) sprawy personalne, w tym:

a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, stosunkiem pracy i zwalnianiem pracowników,

b) rozliczanie czasu pracy,

c) prowadzenie ewidencji urlopów,

d) prowadzenie teczek akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,

e) prowadzenie spraw związanych z wypłatą nagród jubileuszowych,

f) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki personalnej,

g) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

2) sprawy gospodarcze, w tym:

a) sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem i eksploatacją powierzonych środków trwałych i

przedmiotów nietrwałych,

b) utrzymanie porządku i czystości terenu oraz obiektów administrowanych przez Dział,

c) zaopatrzenie w sprzęt i urządzenia oraz wszelkie niezbędne materiały biurowe,

d) nadzór nad kartami drogowymi oraz rozliczanie zużytego paliwa;

3) sprawy związane z realizacją zamówień publicznych i inwestycjami, w tym:

a) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiedzi na protesty i odwołania,

b) przygotowanie ogłoszeń o udzielenia zamówienia publicznego,

c) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,

d) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

e) opracowywanie projektów wniosków o środki zewnętrzne,

f) koordynowanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

g) prowadzenie inwestycji Muzeum;

4) obsługa kancelaryjna Muzeum:

a) prowadzenie sekretariatu, w tym:

¾      obsługa sekretarska i kancelaryjna Muzeum,

¾      przyjmowanie korespondencji i przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie ze wskazaniami dyrektora,

¾      ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,

¾      przyjmowanie telefonów, faksów, poczty elektronicznej,

¾      przyjmowanie interesantów oraz udzielanie niezbędnych informacji,

¾      ewidencjonowanie dokumentów dotyczących Muzeum według przepisów kancelaryjno-archiwalnych;

b) prowadzenie archiwum zakładowego,

c) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, przechowywaniem akt w komórkach organizacyjnych;

5) sprawy organizacyjne, w tym:

a) opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów i zarządzeń,

b) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych oraz książki kontroli,

c) prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań wymaganych przez podmioty zewnętrzne;

6) sprawy związane z bezpieczeństwem, w tym:

a) prowadzenie spraw dotyczących obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i bhp:

¾       opracowywanie projektów instrukcji, zarządzeń i wytycznych w sprawach zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp,

¾       prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp dla pracowników Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

¾       dokonywanie przeglądów stanu pomieszczeń, urządzeń, sprzętu przeciwpożarowego,

¾       kontrola przestrzegania przez pracowników Muzeum przepisów bhp oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bhp,

¾       prowadzenie wymaganej przez dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy,

c) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed przestępczością.

3. Działem Administracji kieruje Zastępca Dyrektora podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

§ 5

1. Dział Finansowo-Księgowy prowadzi księgowość oraz gospodarkę finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób zapewniający możliwość bieżącego ustalania w szczególności:

a) stanu poszczególnych składników majątkowych, zobowiązań i funduszy oraz ich  zmian,

b) poniesionych kosztów, osiągniętych dochodów, strat i zysków oraz końcowego wyniku finansowego,

c) danych niezbędnych do rozliczeń finansowych dotyczących Muzeum,

d) danych niezbędnych do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Muzeum oraz do funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej;

2) opracowywanie planów i projektów planów finansowych, preliminarzy wydatków, sporządzanie rozliczeń, sprawozdań oraz ich analiza;

3) kontrola dyscypliny finansowej Muzeum;

4) prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum w sposób zabezpieczający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań oraz należytą ochronę środków pieniężnych;

5) dbałość o prawidłowe zawieranie umów rodzących skutki finansowe oraz prawidłowe

dysponowanie środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunkach bankowych;

6) prowadzenie ewidencji środków finansowych – innych niż środki finansowe od organizatora;

7) opracowywanie analiz stanu majątkowego Muzeum i jego wyników finansowych oraz opracowywanie analiz finansowych działalności gospodarczej;

8) kontrola wewnętrznych operacji gospodarczych i ich zgodności z prawem oraz kontrola zawieranych w działach uzgodnień niosących skutki finansowe;

9) regulowanie obligatoryjnych należności do ZUS, organów podatkowych i innych instytucji w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów

10) nadzór i rozliczanie inwentaryzacji;

11) prowadzenie kasy Muzeum;

12) prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;

13) opracowywanie dla Dyrektora projektów przepisów wewnętrznych związanych z kompetencjami Działu.

3. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy  podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

4. Do obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

1) opracowanie projektu rocznego budżetu Muzeum, nadzorowanie realizacji przychodów i wydatków oraz wykonania budżetu i jego zmian, a także przygotowanie sprawozdań w tym zakresie;

2) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Muzeum;

3) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonanych zadań oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

4) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;

5) nadzorowanie obliczeń podatków, składek  i innych zobowiązań;

6) sprawdzanie i opiniowanie pod względem finansowym dokumentów, w tym w szczególności umów rodzących zobowiązania majątkowe i potwierdzanie wykonania ww. czynności podpisem pod dokumentem;

7) ponoszenie odpowiedzialności za pokrycie wydatków z właściwych środków na rachunkach bankowych;

8) ponoszenie odpowiedzialności za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

9) ponoszenie odpowiedzialności za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.

 

§ 6

1. Dział Dokumentacji Zbiorów prowadzi ogół spraw związanych z ewidencjonowaniem, inwentaryzowaniem, przechowywaniem, ochroną i ruchem muzealiów (eksponatów) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów własnych oraz depozytów;

2) prowadzenie inwentarzy pomocniczych i ewidencji eksponatów;

3) prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorów [inwentarze, bazy danych];

4) prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Komisji Szacunkowej;

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych zbiorów;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej depozytów, wypożyczeń i użyczeń zbiorów oraz  ich wizerunków;

7) ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej konserwacji zbiorów;

8) sporządzanie dokumentacji wizualnej eksponatów;

9) prowadzenie magazynów eksponatów;

10) dbałość o czytelne, trwałe oznakowanie eksponatów;

11) opieka nad zbiorami archeologicznymi.

3. Działem Dokumentacji Zbiorów kieruje Główny Inwentaryzator, do którego zadań należy w szczególności:

1) czuwanie nad stanem zbiorów, opracowywanie spójnego programu ich przechowywania i zabezpieczania oraz – po uzgodnieniu z Dyrektorem – nadzór nad jego realizacją;

2) przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur i instrukcji w zakresie prowadzonych spraw;

3) rozwijanie i doskonalenie elektronicznego ewidencjonowania zbiorów;

4) nadzorowanie stanu dokumentacji zbiorów, prawidłowości jej sporządzania, przechowywania i udostępniania;

5) nadzorowanie ruchu muzealiów (eksponatów) ze wszystkimi czynnościami dla tego zakresu właściwymi;

6) nadzorowanie Pracowni Fotograficznej i Archiwum Naukowego;

7) wnioskowanie spisów z natury oraz przygotowanie pól spisowych do jej sprawnego przebiegu.

 

 § 7

1. Dział Etnograficzny realizuje cele i zadania Muzeum poprzez działalność badawczą, dokumentacyjną, naukową, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie etnografii.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) gromadzenie zabytków i dokumentacji dotyczących kultury ludowej;

2) naukowe opracowywanie zbiorów;

3) opieka merytoryczna nad muzealiami Działu;

4) organizowanie i prowadzenie badań terenowych i naukowych;

5) opracowywanie scenariuszy dla obiektów i założeń skansenowskich;

6) przygotowywanie i urządzanie wystaw;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu;

8) opracowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu pracy Działu;

9) współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania.

3. Działem Etnograficznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz  nadzór nad ich realizacją.

 

§ 8

1. Dział Historyczno-Artystyczny realizuje cele i zadania Muzeum poprzez działalność badawczą, dokumentacyjną, naukową, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie historii, sztuki i rzemiosła artystycznego.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) gromadzenie zabytków i dokumentacji oraz działalność badawcza w zakresie uniwersalnych zjawisk oddziaływujących na kulturę wsi, w tym zwłaszcza: miasteczko jako lokalny ośrodek handlu, wytwórczości, usług i administracji, kościół i plebania, dwór i folwark, szkoła i urząd, organizacje i stowarzyszenia;

2) gromadzenie zabytków i dokumentacji dotyczących rzemiosła artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem mebli kolbuszowskich;

3) gromadzenie muzealiów z dziedziny sztuk plastycznych, zwłaszcza o tematyce wiejskiej i regionalnej;

4) organizowanie i prowadzenie badań naukowych i terenowych;

5) opracowywanie naukowe zbiorów;

6) opieka merytoryczna nad muzealiami Działu;

7) przygotowywanie, realizacja i utrzymanie wystaw oraz aranżacji skansenowskich;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu;

9) przygotowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularnonaukowych;

10) współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania.

3. Działem Historyczno-Artystycznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz nadzór nad ich realizacją. 

 

 

§ 9

1. Dział Upowszechniania i Promocji realizuje cele i zadania Muzeum w zakresie: udostępniania zbiorów, zwłaszcza dla celów poznawczych i edukacyjnych, popularyzacji zadań i działań muzealnych oraz szeroko rozumianych kontaktów z odbiorcą – tak w wymiarze praktycznym, jak i naukowym.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) organizacja i obsługa zwiedzania ekspozycji;

2) opieka nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem

zgromadzonych tam eksponatów;

3) właściwe utrzymanie ekspozycji oraz ich sezonowego i obrzędowego wystroju;

4) organizacja ruchu i obsługa zwiedzających w sektorze wejściowym;

5) prowadzenie recepcji i sklepiku muzealnego;

6) organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, kursów, odczytów, wykładów, projekcji, koncertów, występów artystycznych, konkursów, plenerów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym bądź naukowym oraz ich promocja;

7) organizowanie i współorganizowanie wystaw oraz realizacja innych wydarzeń muzealnych;

8) prowadzenie statystyki zwiedzających oraz dokumentacja działań muzealnych;

9) koordynacja prac wydawniczych Muzeum; prowadzenie różnorodnych działań wydawniczych, informacyjnych i promocyjnych o działalności i zadaniach Muzeum;

10) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i oczekiwań odbiorców;

11) współpraca z placówkami upowszechniania kultury, szkołami, instytucjami nauki, organizacjami turystycznymi i stowarzyszeniami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym bądź regionalistycznym;

12) organizowanie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników Muzeum w zakresie upowszechniania zbiorów własnych.

3. Działem Upowszechniania i Promocji kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

4. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności:

1) programowanie – w uzgodnieniu z Dyrektorem – kierunków działań promocyjnych i edukacyjnych oraz ich realizacja;

2) nadzorowanie sfery szeroko rozumianych relacji z odbiorcą, w tym organizacji i jakości obsługi oraz aspektów wizerunkowych;

3) inicjowanie i organizacja działalności naukowej w zakresie spraw Działu.

5. Kierownik Działu nadzoruje pracę Biblioteki.

 

§ 10

1. Dział Konserwacji sprawuje nadzór konserwatorski nad muzealiami i eksponatami ruchomymi, archiwaliami i książkami zgromadzonymi w Muzeum oraz bezpośrednią opiekę konserwatorską nad zbiorami z zakresu sztuki, rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania muzealiów, warunków eksponowania i przechowywania także w depozytach poza Muzeum;

2) opracowywanie, w porozumieniu z kierownikami działów merytorycznych, projektów i programów konserwatorskich oraz wytycznych w zakresie profilaktyki konserwatorskiej;

3) konserwacja i renowacja muzealiów – zwłaszcza z zakresu sztuki, rękodzieła i rzemiosła artystycznego;

4) sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej muzealiów i nadzór nad dokumentacją wykonywaną poza Działem;

5) wnioskowanie w sprawach powierzenia muzealiów do konserwacji poza Muzeum;

6) opiniowanie pod względem konserwatorskim: nabytków (przed włączeniem do zbiorów) i muzealiów przeznaczonych do przekazania w depozyt lub do wypożyczenia;

7) nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem muzealiów;  

8) prowadzenie instruktażu na temat profilaktyki konserwatorskiej w innych działach Muzeum;

9)  udział w organizowaniu i realizacji ekspozycji muzealnych, w działaniach promocyjnych i upowszechnieniowych;

10) opracowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu pracy Działu.

3. Działem Konserwacji kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz nadzór nad ich realizacją.  

 

§ 11

1. Dział Rzemiosł realizuje cele i zadania Muzeum poprzez działalność badawczą, naukową, dokumentacyjną, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie dawnych rzemiosł, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drewnianego,  oraz przemysłów wiejskich i leśnych.

2. Dział realizuje zadania rzemieślnicze i konserwatorskie, a w szczególności:

1) przenosi obiekty architektury drewnianej do Parku Etnograficznego;

2) realizuje wszelkie prace budowlane i rekonstrukcyjne;

3) zabezpiecza, konserwuje, remontuje muzealia nieruchome oraz obiekty towarzyszące;

4) zabezpiecza i konserwuje muzealia i eksponaty ruchome wystawiane na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach ogólnodostępnych;

5) konserwuje muzealia i eksponaty ruchome: wyroby rzemieślnicze i przemysłowe (w uzgodnieniu z Działem Konserwacji);

6) restauruje, odtwarza urządzenia i mechanizmy oraz uruchamia obiekty przemysłów wiejskich (młyny, garncarnie, kuźnie, olejarnie itp.);

7) odtwarza obiekty, urządzenia i technologie dawnych przemysłów leśnych;

8) odtwarza dawne techniki prac rzemieślniczych, a także prezentuje je zwiedzającym;

9) prowadzi dokumentację z realizowanych prac.

3. Dział realizuje zadania techniczne, a w szczególności:

1) utrzymuje w nienagannym stanie infrastrukturę techniczną PE: prowadzi jej konserwację, regularne przeglądy oraz szczegółową dokumentację;

2) dba o stan techniczny i estetyczny budynków Muzeum, ich otoczenia, oraz powierzonego sprzętu;

3) prowadzi księgi obiektów budowlanych oraz dokumentację wynikającą z przepisów prawa;

4) przygotowuje i realizuje prace remontowe i inwestycyjne;

4. Działem Rzemiosł kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum, a w zakresie zadań technicznych Zastępcy Dyrektora. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności: inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz  nadzór nad ich realizacją.

5. Kierownik Działu nadzoruje Pracownię Dokumentacji Architektury Regionalnej.

 

§ 12

1.Dział Ekspozycji Parku Etnograficznego prowadzi działalność badawczą, naukową, dokumentacyjną, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie tradycyjnych upraw i hodowli, związków mieszkańców wsi i miasteczek ze światem przyrody oraz utrzymuje ekspozycję Parku Etnograficznego w jej sezonowym i obrzędowym wystroju.

2.Dział tworzy, organizuje i utrzymuje ekspozycję przyrodniczą skansenu. Do zadań Działu w tym zakresie należy w szczególności:

1) podnoszenie wartości przyrodniczych i doskonalenie walorów krajobrazowych Parku Etnograficznego;

2) urządzanie przyrodnicze siedlisk (założeń ekspozycyjnych) odwzorowanych w skansenie;

3) programowanie i prowadzenie upraw i hodowli;

4) ochronę flory i fauny w siedliskach naturalnych;

5) prowadzenie gospodarki leśnej i wodnej;

6) gospodarowanie pozyskanymi użytkami;

7) prowadzenie stosownej dokumentacji z realizowanych zadań.

3. Dział opracowuje i realizuje sezonowy oraz obrzędowy wystrój PE, w tym także wnętrz obiektów; utrzymuje ich czystość i dba o bezpieczeństwo zgromadzonych tam zbiorów. Zadania te prowadzi w ścisłej współpracy z innymi działami koordynując ich całość.

4. Dział utrzymuje stały dozór w zakresie bezpieczeństwa PE i jego zaplecza oraz realizuje  prace porządkowe na terenie całego Muzeum.

 

5. Działem Ekspozycji Parku Etnograficznego kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum, a w zakresie bezpieczeństwa Muzeum – Zastępcy Dyrektora. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności: inicjowanie programów  i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz  nadzór nad ich realizacją.

 

§ 13

1. Pracownia Dokumentacji Architektury Regionalnej realizuje misję i cele statutowe Muzeum poprzez działalność badawczą, naukową, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie architektury.

2. Do zadań Pracowni należy w szczególności:

1) organizowanie i realizacja prac z zakresu ewidencji, inwentaryzacji, dokumentacji i klasyfikacji naukowej architektury regionalnej oraz układów przestrzennych zabudowy wsi i małych miast;

2) opracowywanie założeń, projektów koncepcyjnych i realizacyjnych oraz scenariuszy ekspozycji Parku Etnograficznego: architektonicznej, przyrodniczej  i krajobrazowej;

3) sporządzanie dokumentacji, projektów i wytycznych do prac budowlano-konserwatorskich.

3. Pracownia realizuje swoje zadania w ramach Działu Rzemiosł i ściśle współpracuje z Działem Ekspozycji Parku Etnograficznego i Działami merytorycznymi.

§ 14

1. Archiwum Naukowe jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:

1) gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została utrwalona;

2) gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez Działy merytoryczne;

3) gromadzenie dokumentacji obiektów przenoszonych do Parku Etnograficznego;

4) gromadzenie wszelkich dokumentacji technicznych oraz teczek spraw związanych z działalnością Muzeum;

5) inwentaryzowanie, klasyfikowanie i prowadzenie katalogu jednostek archiwalnych;

6) udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych;

7) dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich zachowania.

2. Archiwum Naukowe podlega Kierownikowi Działu Dokumentacji Zbiorów i ściśle współpracuje z Pracownią Fotograficzną i Działami merytorycznymi.

 

§ 15

1. Biblioteka jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:

1) realizacja aktywnego programu wzbogacania księgozbioru, jako podstawy merytorycznej działalności Muzeum;

2) katalogowanie zbiorów bibliotecznych;

3) obsługa czytelników zgodnie z regulaminem udostępniania.

2. Biblioteka podlega Kierownikowi Działu Upowszechniania i Promocji i współpracuje ze wszystkimi Działami merytorycznymi Muzeum.

 

§ 16

1. Pracownia Fotograficzna jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:

1) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej obiektów w terenie oraz w Parku Etnograficznym stosownie do potrzeb Działów i Pracowni Muzeum;

2) wykonywanie  zdjęć  eksponatów  dla  ich  naukowej  dokumentacji;

3) dokumentacja fotograficzna prac konserwatorskich;

4) dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń muzealnych;

5) digitalizowanie, skanowanie zbiorów.

2. Pracownia Fotograficzna podlega kierownikowi Działu Dokumentacji Zbiorów i ściśle współpracuje z Archiwum Naukowym oraz ze wszystkimi Działami i Pracowniami Muzeum.

 

IV. ZASADY ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ I KIEROWANIA

§ 17

1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz, organizuje pracę oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

2. Zakres obowiązków Dyrektora określa § 9 ust.1-2 i ust.4 Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Dyrektora;

2) Główny Księgowy;

3) Główny Inwentaryzator;

4) Kierownicy Działów nadzorowanych przez Dyrektora.

4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi Zastępca Dyrektora. W tym zakresie Dyrektor udziela pełnomocnictwa, które zostanie ujawnione w Rejestrze Instytucji Kultury.

 

§ 18

1. Do zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bezpośrednio Działem Administracji;

2) sprawowanie nadzoru nad pracą Działu Rzemiosł w zakresie zadań technicznych;

3) sprawowanie nadzoru nad pracą Działu Ekspozycji PE w zakresie bezpieczeństwa;

4) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;

5) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem majątku Muzeum;

6) sprawowanie nadzoru nad zadaniami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyscypliny pracy.

 

§ 19

1. Za zorganizowanie i nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej jest odpowiedzialny Dyrektor Muzeum.

2. Kontrola wewnętrzna ma za zadanie dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem poprzez sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości, zaniedbań i nadużyć, podejmowanie działań likwidujących nieprawidłowości.

3. Zadania kontroli wewnętrznej w Muzeum wykonuje Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy.

4. Z prac kontrolnych sporządzane są sprawozdania i wnioski.

 

§ 20

1. Dyrektor może udzielać upoważnień i pełnomocnictw Kierownikom Działów, a także innym pracownikom Muzeum.

2. Upoważnienia i pełnomocnictwa winny precyzyjnie określać zakres spraw objętych upoważnieniem lub pełnomocnictwem oraz okres ważności.

3. Pełnomocnictwa i upoważnienia podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Nie dotyczy to  pełnomocnictw procesowych.

 

§ 21

W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Muzeum przyjmuje Dyrektor w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 15:30.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy oraz zakresu obowiązków i uprawnień pracowników Muzeum, w zakresie nie uregulowanym w przepisach prawa pracy normują zarządzenia Dyrektora.

2. Obieg dokumentów w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i zbiorów, ochroną ppoż. i zasadami pełnienia dozoru, regulują wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje.

3. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego wprowadzenia.

 

 

Kolbuszowa, 21 kwietnia 2020 r.

Jacek Bardan Dyrektor Muzeum

 

 

 

Poprawiony (wtorek, 08 marca 2022 08:47)